Algemene voorwaarden van Chauffeurstelefoon

U kunt deze algemene voorwaarden door middel van de functies van uw webbrowser afdrukken. Ook kunt u de voorwaarden als PDF bestand downloaden.

ALGEMENE VOORWAARDEN CHAUFFEURSTELEFOON B.V.

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ‘S-GRAVENHAGE

artikel 1 DEFINITIES

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de erachter vermelde definities:

1.1Chauffeurstelefoon / wij / ons: CHAUFFEURSTELEFOON. Chauffeurstelefoon is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tevens handelend onder de naam Jetrental.nl gevestigd te ’s-Gravenhage, ingeschreven onder nummer 27350889 bij KvK te ’s-Gravenhage, met webadres www.chauffeurstelefoon.nl;
1.2De/een chauffeur(s): een bij ons ingeschreven of ingeleend natuurlijk persoon met wie wij op aanvragen bemiddelen;
1.3Chauffeertijd/rijtijd: de tijd die een chauffeur rijdend in de auto van de wederpartij doorbrengt, waarbij de chauffeur per 4 uur onafgebroken rijden aanspraak kan maken op een kwartier rusttijd;
1.4Wachttijd: de tijd die een chauffeur wachtend ten behoeve van de wederpartij doorbrengt;
1.5Reistijd: de tijd die een chauffeur reizend van c.q. naar het overeengekomen adres doorbrengt;
1.6Wederpartij/opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die schriftelijk dan wel anderszins akkoord gaat met onze voorwaarden en met onze aanbieding;
1.7Werkzaamheden: Alle vormen en soorten van werkzaamheden en/of dienstverlening, samenhangende met of betrekking hebbende op het bemiddelen tussen opdrachtgevers en chauffeurs met alle voorkomende aspecten in de ruimste zin van het woord;
1.8Studentchauffeur: chauffeur die student is en tevens beschikt over een Ov-kaart;
1.9Directiechauffeur: iedere natuurlijk persoon die als zodanig bij Chauffeurstelefoon staat ingeschreven;

artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, hoe dan ook genaamd welke door Chauffeurstelefoon binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Chauffeurstelefoon voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met een der directieleden van de Chauffeurstelefoon;
2.2Algemene voorwaarden van de wederpartij gaan slechts geheel of gedeeltelijk van de overeenkomst deel uitmaken, voor zover zij nadrukkelijk schriftelijk door de directie van de Chauffeurstelefoon zijn aanvaard;
2.3Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Chauffeurstelefoon en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen;
2.4Indien deze voorwaarden strijdig zijn met overeenkomstige voorwaarden van de opdrachtgever(s), waaronder begrepen de ‘voorwaarden van inlenen’ van de opdrachtgever zullen deze voorwaarden van de chauffeurstelefoon bij uitsluiting van kracht zijn;
2.5Opdrachtgever verleent aan Chauffeurstelefoon toestemming om logo en namen als referenties te vermelden op de website van Chauffeurstelefoon. Als opdrachtgever hiermee niet akkoord is zal Chauffeurstelefoon op schriftelijke verzoek van opdrachtgever dit binnen 24 uur van haar website verwijderen;

artikel 3 KEUZE

3.1Wij zijn volledig vrij in de selectie van en de bemiddeling met de chauffeur;
3.2Het is opdrachtgever verboden om een chauffeur van Chauffeurstelefoon gedurende de duur van de opdracht, alsmede een jaar na de beëindiging van de opdracht, uit welke hoofde dan ook, voor de opdrachtgever werkzaam te (laten) zijn, direct of indirect;
3.3Bij overtreding door de opdrachtgever van de bepalingen in de artikel 3.2, verbeurt de opdrachtgever ten behoeve van de Chauffeurstelefoon een dadelijk opeisbare boete van € 2500,- voor iedere overtreding en voor iedere dag dat een eenmaal aangevangen overtreding voortduurt;

artikel 4 KLACHTENBEHANDELING

4.1Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden bij aangetekend schrijven te worden gemeld aan de Chauffeurstelefoon, bij gebreke waarvan de klacht(en) niet in behandeling wordt/worden genomen en ongegrond is/zijn;
4.2Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting;
4.3Indien door een chauffeur van de Chauffeurstelefoon schade wordt gereden dient dit terstond op het werkbriefje vermeld te worden en tevens uiterlijk de volgende dag per aangetekend schrijven gemeld te worden aan de directie van de Chauffeurstelefoon. Bij gebreke wordt de schade niet in behandeling genomen;

artikel 5 VRIJBLIJVENDE AANBIEDINGEN

5.1Alle aanbiedingen, waaronder begrepen de door ons uitgegeven brochures, publicaties, prijslijsten, in welke vorm dan ook gedaan zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Gegevens uit drukwerk in de breedste zins des woords verstrekt vanwege en/of ten behoeve van zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat de Chauffeurstelefoon gehouden zal zijn hiervan bericht te geven;
5.2Voor onze offertes geldt dat deze eveneens geheel vrijblijvend en herroepelijk zijn, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een offerte wordt aanvaard en die aanvaarding aan de Chauffeurstelefoon schriftelijk kenbaar is gemaakt, hebben wij het recht deze binnen 2 werkdagen na schriftelijk akkoordbevinding van die offerte, het aanbod te herroepen.

artikel 6 ANNULERING

6.1In geval van huur van een studentchauffeur of directiechauffeur heeft opdrachtgever de gelegenheid een afgesproken rit te annuleren, mits dit geschiedt uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de rit. Bij gebreke hiervan is opdrachtgever de prijs van 3 werkuren aan Chauffeurstelefoon verschuldigd;
6.2In geval van bemiddeling van een voertuig met chauffeur heeft opdrachtgever de gelegenheid een afgesproken rit te annuleren, onder de navolgende voorwaarden:
a. indien de annulering plaatsvindt 2 dagen voor aanvang van de rit: 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 35;
b. indien de annulering plaatsvindt na 2 dagen doch 1 dag voor aanvang van de rit: 30% van de overeengekomen prijs;
c. indien de annulering plaatsvindt na 1 dag voor aanvang van de rit of op de dag van aanvang van de rit: 100% van de overeengekomen prijs;

artikel 7 TUSSENTIJDSE BEEINDIGING

Onverlet hetgeen elders in deze bedingen is bepaald, zijn wij gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en volstrekt ter vrije keuze van de Chauffeurstelefoon, de aan Chauffeurstelefoon toekomende verplichtingen voortspruitende uit de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, dan wel te vernietigen, zonder het recht van schadevergoeding te verliezen, indien opdrachtgever:
1. wanprestatie pleegt of heeft gepleegd;
2. in staat van faillissement is verklaard, of zulks is verzocht;
3. (voorlopige) surséance van betaling heeft verkregen, of zulks is verzocht;
4. een buitengerechtelijke schuldenregeling treft, of zulks is verzocht;
5. zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt,
6. een voor zijn onderneming benodigde vergunning, ontheffing of inschrijving verliest;
7. wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aard en ongeacht uit welke hoofde;
8. overlijdt of begint met de (gedeeltelijke) liquidatie van zijn onderneming en / of vermogen;
9. onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf of een geldboete, op grond van Wet Economische
Delicten of AWR of Wetboek van Strafrecht, dan wel wederpartij anderszins niet langer in staat moet
worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst na te zullen komen.

artikel 8 ZEKERHEID + BETALING

8.1 De Chauffeurstelefoon is gerechtigd, naast ontbinding, opschorting dan wel vernietiging van de nog door ons uit te voeren opdrachten, voorafgaand aan die opdracht een zekerheid te eisen. Zolang die zekerheid niet overeenkomstig de eis is gesteld, voert de Chauffeurstelefoon haar opdracht evenmin uit;
8.2De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van de langst openstaande factuur, waarna ex artikel 6:44 BW van toepassing is;
8.3Zonder in verzuim te komen, zal een door de opdrachtgever aangewezen andere volgorde van toerekening, worden geweigerd, met dien verstande dat overeenkomstig artikel 8.2 door de Chauffeurstelefoon rechtsgeldig wordt gehandeld;
8.4Alleen daadwerkelijk gestorte bedragen op één van Chauffeurstelefoon beheerde bankrekeningen onder vermelding van het factuurnummer werken bevrijdend.
8.5Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld behoudens een uitdrukkelijk ander gestelde termijn van betaling. Na verstrijken van de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening;
8.6Voor de betaling per creditcard zal een toeslag van 10% van het factuurbedrag berekend worden;
8.7Voor betaling door middel van automatische incasso zal een korting van € 2,50 op het factuurbedrag verleend worden;
8.8Een beroep op verrekening, opschorting, korting, schuldvergelijking of anderszins komt aan de opdrachtgever niet toe. Eventuele op de factuur genoemde en daadwerkelijk overeengekomen betalingskortingen vervallen indien het verschuldigde bedrag niet binnen de op factuur genoemde termijn door Chauffeurstelefoon is ontvangen.
8.9Na het verstrijken van de termijn van 30 dagen zijn administratiekosten verschuldigd. Deze bedragen € 15,00;
8.10In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van de Chauffeurstelefoon op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;
8.11Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op;
8.12De door de Chauffeurstelefoon gemaakte kosten, om nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever naar de Chauffeurstelefoon te bevorderen, komen ten alle tijden voor rekening van de opdrachtgever.
Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 200,- exclusief BTW, waar geen bewijs voor hoeft te worden geleverd;

artikel 9 PRIJZEN

9.1De door ons vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen;
9.2 Voor de studentchauffeur geldt dat wordt doorberekend: de chauffeer-, wacht- en reistijd die ten behoeve van de wederpartij is doorgebracht, waarbij naar boven afgerond wordt op één kwartier, met een minimaal gebruik van de diensten van drie uren. Indien een rit start in één van de volgende steden: Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht, wordt aan de opdrachtgever een reistijd van 30 minuten v.v. doorberekend. Indien een rit niet in één van bovengenoemde steden start, wordt er een transporttijd voor de chauffeur naar het startadres van 1 uur v.v. doorberekend. Indien beginpunt en eindpunt verschillend is, wordt de reistijd berekend van de chauffeur van beginpunt tot eindpunt, vermeerderd met een halfuur voor in dit artikel genoemde stad en een uur voor een in dit artikel niet genoemde stad;
9.3Voor onze directiechauffeurs geldt dat wordt doorberekend de chauffeer-, wacht- en reistijd die ten behoeve van de wederpartij is doorgebracht, waarbij naar boven afgerond wordt op één kwartier, met een minimaal gebruik van de diensten van drie uren. Aan de opdrachtgever wordt standaard een reistijd van 60 minuten v.v. doorberekend. Indien beginpunt en eindpunt verschillend is, wordt de reistijd berekend van de chauffeur van beginpunt tot eindpunt, vermeerderd met een uur. Reiskosten van de directiechauffeur worden 1 op 1 doorberekend voor het openbaar vervoer. Mocht de directiechauffeur met zijn eigen auto reizen dan zal
Chauffeurstelefoon aan opdrachtgever een kilometervergoeding doorberekenen.
De vergoeding bedraagt € 0,27 per kilometer;
9.4Tenzij anders overeengekomen wordt voor avond-, nacht- of weekendritten geen toeslag geheven. Op nationale feestdagen wordt een toeslag van tweemaal het geldende uurtarief doorberekend. Er kan nachttoeslag worden geheven op ritten die plaatsvinden tussen 01.00 uur en 07.00 uur. Deze nachttoeslag zal zijn 50% bovenop het geldende uurtarief. Thuisbrengservices die aanvangen tussen 01.00 uur en 07.00 uur geldt een toeslag van 50% bovenop het gangbare tarief. Op nationale feestdagen wordt een toeslag van tweemaal het geldende uurtarief doorberekend. Alleen met schriftelijk goedkeuring van de directie van Chauffeurstelefoon kan van deze toeslagen worden  afgeweken;
9.5Voor reserveringen die worden geplaatst op dezelfde dag als de rit gereden dient te worden, zijn wij gerechtigd om een bedrag van € 15,- administratiekosten in rekening te brengen. Als er reserveringen in het weekend worden gemaakt voor het betreffende weekend of de daarop volgende maandag is Chauffeurstelefoon gerechtigd € 25,00 administratiekosten in rekening te brengen;
9.6Betreft de opdracht een rit inclusief overnachting dan worden de rusturen niet in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Eventueel te maken overnachtingen gedurende de rit komen voor rekening van de opdrachtgever. De duur van de overnachting ofwel rusturen liggen tussen 00.00 uur en 07.00 uur. Deze uren worden niet aangemerkt als werktijd en derhalve niet doorberekend;
9.7Per 8 uur wordt ten behoeve van de chauffeur een bedrag van € 15,- aan maaltijdvergoeding in rekening gebracht bij de opdrachtgever;
9.8Eventuele brandstof-, schoonmaak-, of onderhoudskosten van het voertuig waarmee de dienst verleend wordt, alsmede parkeer- en tolgelden komen te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever en worden als declaratie gespecificeerd op de factuur, welke factuur overeenkomstig de aangegeven wijze dient te worden voldaan;
9.9Indien er sprake is van een studentchauffeur zal in beginsel worden getracht deze chauffeur met een op de overeengekomen dag en tijdstip geconformeerde Ov-studentenkaart te laten reizen. Wanneer dit in het weekeinde plaats vindt, zullen wij een eenmalige toeslag toepassen van € 10,- om de te maken kosten van de chauffeur te dekken. Op het moment dat de Ov-jaarkaart niet gratis kan worden gebruikt (bijvoorbeeld tijdens feestdagen en/of vakantieperiode) kan Chauffeurstelefoon de daadwerkelijk gemaakte reiskosten aan opdrachtgever doorbelasten;
9.10 Wanneer er naar redelijkheid geen gelegenheid is voor de studentchauffeur, de afgesproken plaats met het
openbaar vervoer te bereiken, zal er aan de opdrachtgever een kilometervergoeding doorberekend worden. De vergoeding bedraagt € 0,27 per kilometer, berekend vanaf de dichtst expliciet genoemde stad onder art. 9.2. Voor zover mogelijk zal de opdrachtgever vooraf op de hoogte worden gesteld;
9.11 Wijzigingen, verhogingen of invoeringen van belastingen en heffingen en andere lasten na de aanbieding of
na het tot stand komen van de overeenkomst, brengen wij aan de opdrachtgever in rekening.

artikel 10 FACTURERING

10.1 Onze facturen worden opgemaakt aan de hand van de uren die een chauffeur doorgeeft aan de Chauffeurstelefoon, vermeerderd met de reistijd zoals uitgelegd in art. 9 van deze voorwaarden, welke facturen ook door de opdrachtgever op de aangegeven wijze dienen te worden voldaan;
10.2 Ingeval de in de factuur vermelde uren verschillen van de door de wederpartij bijgehouden administratie, is de opdrachtgever verplicht dit binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur, te melden bij de directie van de Chauffeurstelefoon, bij gebreke waarvan de factuur tussen partijen vaststaat en derhalve naar haar inhoud niet meer kan worden betwist;

artikel 11 VERRICHTING VAN WERKZAAMHEDEN

De periode waarin de overeengekomen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, is bepaald in de verwachting, dat de omstandigheden waaronder zulks behoort plaats te vinden, na de aanname van de opdracht niet zullen wijzigen. Indien en voor zover die omstandigheden mochten wijzigen is de Chauffeurstelefoon gerechtigd te handelen overeenkomstig zij op dat moment geraden acht;

artikel 12 UITVOERING DOOR DERDEN

De Chauffeurstelefoon heeft het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Chauffeurstelefoon zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

artikel 13 VERPLICHTINGEN WEDERPARTIJ

13.1 Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat het door haar aan de chauffeur van Chauffeurstelefoon ter beschikking gestelde voertuig allrisk is verzekerd, tegen schade aan het voertuig zelf alsmede tegen schade geleden door derden, waaronder begrepen maar niet beperkt letselschade, alsmede dat voor dit voertuig een geldige inzittendenverzekering is afgesloten. Wederpartij is verplicht deze verzekeringen tijdens de gehele duur van de overeenkomst in stand te houden;
13.2 Opdrachtgever garandeert dat de eigenaar van het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig alsmede de all- risk en/of inzittendenverzekeraar toestemming heeft gegeven voor het besturen van het voertuig door een ander dan wederpartij, en meer in het bijzonder een chauffeur van Chauffeurstelefoon;
13.3 Opdrachtgever garandeert dat het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig voldoet aan alle (veiligheids)eisen die men daaraan redelijkerwijs kan stellen;
13.4 Opdrachtgever dient voor het sluiten van de overeenkomst aan te geven welk type rijbewijs vereist is om het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig te mogen besturen, voor zoveel niet rijbewijs B volstaat;
13.5 Indien wederpartij niet voldoet aan enige van haar hiervoor in dit artikel aangegeven verplichtingen, is zij alsdan gehouden om alle schade die Chauffeurstelefoon als gevolg daarvan lijdt en zal lijden, het schadeloos stellen van derden daaronder begrepen, aan Chauffeurstelefoon te voldoen;
13.6 Indien wederpartij op enig moment voordat de uitvoering van de overeenkomst een aanvang neemt voorziet dat zij aan een van haar in dit artikel bedoelde verplichtingen niet kan voldoen, dient zij zulks onverwijld te
melden aan Chauffeurstelefoon, waarna deze de bevoegdheid heeft de overeenkomst direct middels een
buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van eventueel daardoor
geleden schade en reeds gemaakte kosten.

artikel 14 AANSPRAKELIJKHEID CHAUFFEURSTELEFOON

14.1 Gemaakte afspraken in tijd en datum zijn geen fatale termijnen, echter enkel en alleen dienend ter indicatie voor de opdrachtgever. Het niet of niet-tijdig bereiken van de bestemming als gevolg van enigerlei vertraging, geeft geen recht op schadevergoeding aan de wederpartij.
14.2 De wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van derden, komende uit de door ons verrichte werkzaamheden.
14.3 Chauffeurstelefoon is, onverminderd de bepaling in art.14.1 en 14.2, niet aansprakelijk voor:
• Schade veroorzaakt door de chauffeur van Chauffeurstelefoon in het kader van een door de wederpartij aan hen verstrekte opdracht die buiten hun normale (chauffeurs)werkzaamheden valt;
• indirecte schade, waaronder bedrijfs- en gevolgschade.
• schade aan zaken en/of letselschade van wederpartij en/of derden alsmede boetes die zijn
veroorzaakt als gevolg van het moeten voldoen aan een uitdrukkelijk voorschrift van wederpartij.
• Letsel aan passagiers en schade of kosten ontstaan aan zaken aanwezig in het voertuig ten tijde van de uitvoering van de opdracht;
• Verlies van zaken welke het eigendom zijn van opdrachtgever
14.4 Alleen indien de opdrachtgever heeft voldaan aan al haar verplichtingen mede omvattende de verplichtingen als genoemd in artikel 13, is de Chauffeurstelefoon gehouden tot voldoening van enig (schade)bedrag, welk schadebedrag beperkt wordt tot het daadwerkelijk door de verzekeraar van Chauffeurstelefoon uitgekeerde bedrag.

artikel 15 OVERMACHT

15.1 Bij overmacht kunnen hetzij de uitvoering geheel of ten dele op te schorten totdat de oorzaak van de overmacht geheel of ten dele heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren, alles zonder dat de wederpartij hieraan jegens ons enig recht ontleent. De wederpartij is verplicht hetgeen reeds is verricht te betalen, alles naar evenredigheid.
15.2 De betekenis van overmacht in dezen is: iedere omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst beperkt is, ook al was die omstandigheid te voorzien ten tijde van het sluiten van de afspraak zoals onder meer de navolgende: brand; oorlog; demonstraties; onlusten; oorlogsgevaar; noodtoestand; mobilisatie; vijandelijkheden; embargo; bijzondere weersomstandigheden; epidemieën; werkstaking; overheidsmaatregelen; bedrijfsstoringen; energiecrises.

artikel 16 KETTINGBEDING

Bij volledige dan wel onvolledige overdracht en/of wijziging van de onderneming, waarbij door ons geleverde werkzaamheden betrokken zijn, is de wederpartij verplicht deze bedingen aan zijn opvolging op te leggen.

artikel 17 NAAMSVERANDERING

De hier gestelde bedingen blijven onverminderd van kracht ingeval Chauffeurstelefoon geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

artikel 18 TOEPASSELIJK RECHT

Elke overeenkomst waarop deze bedingen van toepassing is, ook in geval van activiteiten op buitenlandse bodem, alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen, worden bij uitsluiting beheerst door Nederlands recht.

artikel 19 BEVOEGDE RECHTER

Elk geschil, welk tussen ons en de wederpartij zou mogen rijzen, wordt uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, voor zover de wet zulks toelaat.

artikel 20 INZETBAARHEID

De Chauffeurstelefoon behoud zich het recht voor een opdracht niet aan te nemen bij onvoldoende beschikbaarheid van chauffeurs.

Vragen?

Volg ons!

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf zo automatisch op de hoogte van ons aanbod.


Reacties van klanten

Via de site hebben wij een parkeerplaats gekocht en daar gebruik van gemaakt. Ten eerste is de locatie van het parkeergelegenheid naar de arena helemaal super maar hoe jullie de route daar naar toe verzorgt hebben is zeker een compliment waard!! Fantastische route omschrijving MET foto's, knap gedaan hoor!
Ik heb voor de eerste keer bij jullie geboekt. Helemaal geweldig, super geregeld. Ik raad het iedereen aan! Bedankt voor alles nogmaals!!!!!!
Allereerst mijn complimenten voor jullie initiatief om bussen te laten rijden. Voor de mensen die in uithoeken van Nederland wonen is dit een perfecte uitkomst. Ik ben er in ieder geval erg blij mee.
Wat jammer dat er niet genoeg aanmeldingen zijn voor het busvervoer. Wel complimenten voor de goede afhandeling en klantenservice!!

Betaalmogelijkheden

VISAMastercardiDEALOverboekingAutomatische incassoMaestroMister Cash